VRÁCENÍ, VÝMĚNA A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Zboží můžete bez problémů vrátit či vyměnit do 14 dnů od doručení zásilky.

Stačí nepoužité a neznečištěné zboží poslat v dostatečně pevném obalu zpět na naši adresu, společně s kopií faktury nebo účtenky a k zásilce vyplnit formulář o vrácení, kde nezapomeňte napsat zda si přejete zboží vrátit nebo vyměnit.

Prosíme zašlete nám oblečení a doplňky s originální visačkou, je to důkazem, že zboží nebylo nošeno. Boty zasílejte zpět v originální krabici.

Adresa pro zaslání je:

Boutique Madame Camel
Náměstí Míru 1004
29301 Mladá Boleslav

Zde můžete vrátit nebo vyměnit zboží také OSOBNĚ.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, obchodní společnosti Kamila Nedošetková- Boutique Madame Camel, se sídlem Pod Ořechy 352, Mladá Boleslav (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 • Záruční doba

  Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura, účtenka) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta u nového (včetně rozbaleného) zboží je 24 měsíců; V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění reklamace. Zboží je možno reklamovat pouze ve lhůtě, která začala běžet dnem převzetí původního zboží kupujícím.

 • Kontrola zboží při převzetí

  Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

 • Reklamační řízení

  Kupující může reklamaci uplatnit na kamenné prodejně prodávajícího: Boutique Madame Camel, Náměstí Míru 1004, Mladá Boleslav 29301. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Doporučujeme využít formulář o vrácení, který je součástí každé zásilky. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna). Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá: a. mechanickým poškozením zboží, b. znečištěním oděvů a doplňků, c. nevhodným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží, především nevhodným čištěním a nedodržením pracích symbolů na oblečení d. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním, ke kterému nebyla věc určena, e. zboží, které bylo upravováno zákazníkem , f. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.  Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se o reklamaci snaží rozhodnout v co nejkratší době. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 • Společná a závěrečná ustanovení

  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 7. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo jako obsah na www.madamecamel.cz.

Zákazník může pro reklamaci využít Reklamační formulář. (Pro stažení klikněte na název souboru UplatneniReklamace.pdf )

Zákazník může pro odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy. (Pro stažení klikněte na název souboru OdstoupeniOdSmlouvy.pdf )